Regulamin Sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdują się w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy płatności, a także informacje o procedurze reklamacyjnej i wszelkie informacje przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem danych wskazanych poniżej.

 

DEFINICJE

 • Sprzedawca/Usługodawca – Anna Czarnecka prowadząca działalność ANGIELSKI POWER – ANNA CZARNECKA, ul. Wspólna 23/7, 61-479 Poznań, NIP 7831607659, REGON 300422341.
 • Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.angielskipower.pl/index.php/shop oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści Cyfrowych.
 • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową.
 • Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Treści Cyfrowej. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Dzień roboczy– dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Użytkownikowi własnego Konta.
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Klient – Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Kompatybilność – współdziałanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Treści Cyfrowych, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.
 • Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy.
 • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Treści Cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.
 • Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Treść Cyfrową, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.
 • Płatność – uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionej Treści Cyfrowej.
 • System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).
 • Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 • Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest Anna Czarnecka prowadząca działalność ANGIELSKI POWER – ANNA CZARNECKA, ul. Wspólna 23/7, 61-479 Poznań, NIP 7831607659, REGON 300422341
 • Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://www.angielskipower.pl/index.php/shop
 •  i na odpowiednich podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę.
 • W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

adres e-mail: angielskipower.kontakt@gmail.com lub formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu w zakładce „kontakt”.

 

 • Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku.
 • Sprzedawca jest podatnikiem VAT.
 • Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 • Informacje o Treściach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 • Treści cyfrowe oraz pozostałe materiały, teksty, opisy, materiały wideo, grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 • Zabrania się pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 • Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danej Treści Cyfrowej wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.
 • Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 • Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 • Ceny, specyfika każdej Treści Cyfrowej, jej cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanej Treści Cyfrowej.
 • Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.

 

MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

 

ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepu wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
 • Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa).
 • W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:
 • dodał Treść Cyfrową do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanej Treści Cyfrowej przycisk „Kupuję”,
 • wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane,
 • wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie,
 • zaakceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności,
 • wybrał przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie,
 • opcjonalnie wyraził zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdził przez zamawiającego, że rozumie on iż w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli przed upływem tego terminu pobierze Plik lub zaloguje się do Kursu Online lub Konsultacja online zostanie zrealizowana.
 • Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty.
 • Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 • imienia i nazwiska,
 • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • opcjonalnie: nazwa oraz dane firmy
 • Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 • Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia.
 • Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.
 • W sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez niego adres email, na co Klient wyraża zgodę.
 • Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie.
 • Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.
 • Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 • Sprzedawca dostarczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.

 

CENY

 • Ceny Treści Cyfrowych zamieszczone w Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co oznacza, że zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 • Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie danej Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki ceny.
 • Jeżeli dana Treść Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danej Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści Cyfrowej w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 • Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

 FORMY PŁATNOŚCI

 • Aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy.
 • Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Treści Cyfrowe:
 • przelewem elektronicznym na podane dane,
 • Do każdego Zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura VAT (imienna bądź na firmę).
 • Reklamacje – Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.
 • Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

DOSTAWA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ZMIANY W TREŚCI CYFROWEJ

 • Dostawa treści cyfrowych, odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
 • Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Treści Cyfrowej może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 • Kupujący uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez link/linki przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 • Sprzedawca realizuje zamówienia na Treści Cyfrowe i udziela Kupującemu automatycznie po autoryzacji płatności. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 • Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi.
 • Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 • Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.
 • Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy.
 • Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
 • zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn;
 • zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 • Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 • Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy.

 

LICENCJA

 • Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne.
 • Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 • Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych oraz o zakładanym czasie korzystania.
 • Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Treści Cyfrowe uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e – mail wskazany przez Klienta na jego Koncie.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem przepisów wskazanych poniżej. 
 • Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
 • Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 • Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 • Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
 • Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
 • Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 • Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 • Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 • Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;
 • Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z punktem 6;
 • brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
 • z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 • Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 • Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
 • Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 • Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
 • środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
 • Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.
 • Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Treści lub Usługi Cyfrowej  z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Czarnecka prowadząca działalność ANGIELSKI POWER – ANNA CZARNECKA, ul. Wspólna 23/7, 61-479 Poznań, NIP 7831607659, REGON 300422341
 • zwany w Regulaminie również Sprzedawcą lub Usługodawcą.
 • Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: angielskipower.kontakt@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
 • Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 • Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 • Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.
 • W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 • Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Treści Cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Link do polityki prywatności: https://www.angielskipower.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

Data: 21.02.2024 r.