fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANGIELSKIPOWER

Administratorem sklepu internetowego www.angielskipower.pl jest:

Anna Czarnecka EASY WAY
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań
NIP: 7831607659

§ 1 Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. E-sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.angielskipower.pl za pośrednictwem którego można zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowej lub umowę sprzedaży podręczników, lub innych materiałów do nauki języka angielskiego lub zakupu kursów języka angielskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem ustalonych pomiędzy Stronami oprogramowania.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Serwisu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Konto – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych Użytkownika, a także na śledzenie jego własnej aktywności w ramach Serwisu,
 4. Kurs Online – kurs (lub szkolenie) online do nauki języka angielskiego dostępny za pośrednictwem Serwisu po wykupieniu dostępu do pojedynczego kursu lub szkolenia, na zasadach określonych w Regulaminie,
 5. Materiały – treści dostępne dla Użytkowników,
 6. Serwis – prowadzony przez właściciela serwisu serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.angielskipower.pl
 7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, dostępny pod adresem www.angielskipower.pl/index.php/regulamin/.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu.
 9. Właściciel Serwisu – Anna Czarnecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Czarnecka EASY WAY z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 czerwca 1956r. nr 406, NIP 7831607659, REGON 300422341, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 8559B

§ 2 Postanowienia ogólne.

 1. Serwis funkcjonujący pod domeną https://angielskipower.pl stanowi własność Właściciela Serwisu i jest przez niego prowadzony.
 2. Regulamin określa zasady działania Serwisu oraz korzystania z niego, w szczególności zaś:
  • Ogólny zasady korzystania z Serwisu,
  • Obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników,
  • Obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu,
  • Zasady zgłaszania reklamacji.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Serwisu akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa w procesie składania zamówienia. W przypadku samego tylko przeglądania zawartości Serwisu, akceptacja Regulaminu wynika z samego faktu przebywania na stronie Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości.
 4. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego załączników, stanowiących integralną część Regulaminu.
 6. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, poprzez zamieszczenie go na stronie Serwisu pod adresem https://angielskipower.pl/regulamin regulamin, w sposób umożliwiający pobranie tego Regulaminu i sporządzenie jego wydruku.
 7. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie, treści o charakterze bezprawnym
 8. Ceny towarów dostępnych w E-sklepie są cenami całkowitymi, tj. są cenami brutto i zawierają podatek VAT (tam, gdzie jego naliczenie jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła (jeśli są należne).
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wprowadzania nowych towarów oraz usług, przeprowadzania i
  odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 10. Właściciel Serwisu może udostępniać kody rabatowe pozwalające skorzystać z określonej wysokości rabatu podczas zakupów za pośrednictwem E-sklepu.
 11. Użytkownik zobowiązuje się w ramach Serwisu:
  • nie dostarczać i nie przekazywać w jakikolwiek sposób treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami albo które naruszają dobra osobiste osób trzecich,
  • korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,
  • nie wykorzystywać Serwisu w jakikolwiek sposób do przesyłania niezamówionej informacji handlowej (spamu),
  • korzystać z wszelkich treści, informacji oraz jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  • korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treściach prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności w e-sklepie.
 13. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za decyzje podjęte przez Użytkownika z wykorzystaniem wiedzy dostępnej w Serwisie, w tym w szczególności zamieszczonych w nim treści. W szczególności Użytkownik powinien być świadomy, iż wykorzystanie przez niego treści dostępnych w Serwisie, w danym kontekście, w stosunku do danego odbiorcy i w konkretnych okolicznościach wymaga indywidualnej decyzji Użytkownika.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu możliwości:
  • przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu,
  • zawierania za pośrednictwem Serwisu umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów sprzedaży,
  • zapisu na newsletter.
 2. W sytuacji, gdy Użytkownik zawrze za pośrednictwem Serwisu umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub umowę sprzedaży, Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika. Szczegóły dotyczące Konta zostały opisane w § 5 Regulaminu.
 3. Powyższe usługi świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 4. Samo przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zapis na newsletter oraz zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu wymaga podania określonych danych osobowych.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@angielskipower.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 8. Właściciel Serwisu będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Techniczne warunki korzystania z Serwisu i Materiałów.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Materiałów są następujące:

 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
 2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail – samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga posiadania aktywnego konta poczty e-mail; konieczność posiadania takiego konta wiąże się z chęcią zapisu na newsletter oraz dokonania zakupów za pośrednictwem E-sklepu.

§ 5 Konto w Serwisie.

 1. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu publicznie dostępnej zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji. Dla korzystania z Serwisu w pozostałym zakresie (w szczególności w celu korzystania z Materiałów) posiadanie Konta jest niezbędne.
 2. Konto zakładane jest dla Użytkownika automatycznie przy pierwszym zakupie w E-Sklepie. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość z danymi dostępowymi do Konta.
 3. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym osobom hasła oraz loginu do swojego Konta.
 5. Z tytułu samego posiadania Konta w Serwisie Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w ramach Serwisu. W przypadku kolejnych zakupów w E-Sklepie, Użytkownik powinien uprzednio zalogować się do swojego Konta.
 7. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników ani też udostępniać swojego Konta innym osobom.
 8. Zmiana hasła do Konta możliwa jest poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji w ramach tego Konta.
 9. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco dotyczące go dane osobowe przypisane do Konta.
 10. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych danych osobowych przypisanych do Konta.
 11. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia w każdym czasie swojego Konta, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania tym Kontem (jeżeli takowa jest dostępna) lub kontaktując się z Właścicielem Serwisu pod adresem kontakt@angielskipower.pl. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą możliwości korzystania z wszelkich materiałów dostępnych online zakupionych w ramach danego Konta, utratą danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może dalej przechowywać informacje dotyczące umów zawartych za pośrednictwem Serwisu w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

§ 6 Likwidacja lub zablokowanie Konta.

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (likwidacja Konta) lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów (zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik:
  • przypisał do Konta dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich,
  • dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) albo zagrażają lub naruszają dobre imię lub wizerunek Serwisu oraz Właściciela Serwisu,
  • loguje się do Serwisu z więcej niż 3 adresów IP w okresie miesiąca lub loguje się równocześnie z różnych adresów IP; w takim przypadku Właściciel Serwisu może również według własnego uznania zażądać od Użytkownika pisemnego oświadczenia o tym, że korzysta z konta samodzielnie i nie udostępnił danych logowania żadnym osobom trzecim.
 2. W przypadku likwidacji Konta bądź jego zablokowania, Właściciel Serwisu obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie danego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 3. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą możliwości korzystania z Kursów Online zakupionych w ramach danego Konta, utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może dalej przechowywać informacje dotyczące umów zawartych za pośrednictwem Serwisu w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

§ 7 Zakup produktów.

 1. W celu dokonania zakupu towarów za pośrednictwem E-sklepu należy wejść na stronę internetową, będącą subdomeną Serwisu: https://www.angielskipower.pl, a następnie dokonać wyboru określonego towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Wybór przez Użytkownika zamawianych towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów do koszyka.
 3. Zakup towaru wymaga zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
 4. Celem złożenia zamówienia w E-sklepie konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  • imię, nazwisko albo nazwa firmy,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby,
  • NIP (na potrzeby wystawienia faktury ze wskazaniem nabywcy jako prowadzącego działalność gospodarczą),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 5. W procesie składania zamówienia Użytkownik obowiązany jest ponadto określić, czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych towarów (gdy będzie to konieczne ze względu na charakter zakupionych towarów), dokonać wyboru formy płatności za zamówione towary oraz sposobu ich dostawy.
 6. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby, jak również co do formy płatności za zamówione towary oraz miejsca i formy ich dostawy.
 7. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie jego podsumowanie. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
  • określenie liczby i rodzaju zamówionych towarów,
  • cenę towaru oraz koszty dostawy,
  • dane osobowe zamawiającego Użytkownika,
  • formę odbioru i adres dostawy zamówionego towaru.
 8. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w przycisk, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po złożeniu zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej.

§ 8 Dostawa i płatność.

 1. Dostawa towarów w postaci produktów fizycznych zamówionych za pośrednictwem Esklepu ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej DHL/UPS/Pocztex/Poczta Polska. Jeżeli Użytkownik zainteresowany jest dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, proszony jest o indywidualny kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem kontakt@angielskipower.pl
 2. Koszty dostawy ponosi Użytkownik. Koszty dostawy podane są do wiadomości Użytkownika przed wysłaniem przez niego zamówienia.
 3. Wysyłka zamówionego towaru następuje po zaksięgowaniu płatności za zakupiony towar, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 4. Użytkownik może zapłacić za zamówione produkty wszystkimi metodami płatności obsługiwanymi przez usługodawcę świadczącego usługi obsługi płatności elektronicznej na
  rzecz Właściciela Serwisu, m.in. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą kredytową, Usługodawcą świadczącym usługi obsługi płatności elektronicznej jest PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
  wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.
 5. Fakturę dokumentującą zakup Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 9 Odpowiedzialność za wady.

 1. Właściciel Serwisu ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Właściciela Serwisu, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może kontaktować się z Właścicielem Serwisu zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji składanej przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, prowadzenia zapisów na newsletter, umożliwienia założenia konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem ………

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Właściciel Serwisu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami rozstrzygnięciu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Właścicielowi Serwisu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Właściciela Serwisu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Właściciel Serwisu zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w E-Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Serwisu został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Właściciel Serwisu nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 13 Prawa autorskie.

 1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami) i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do użytku osobistego.
 2. Wszelkie materiały udostępniane przez Właściciela Serwisu mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkowników, którzy uiścili odpowiednią opłatę za zakupiony produkt. Użytkownicy ci mogą drukować, pobierać lub korzystać z treści udostępnionych w ramach Serwisu w jakikolwiek inny sposób wyłącznie do użytku osobistego, w szczególności bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób do celów związanych z prowadzoną przez nich działalnością (lub do innych celów komercyjnych).
 3. Jakiekolwiek korzystanie, rozpowszechnianie lub posługiwanie się przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób i w jakimkolwiek innym zakresie niż wskazane powyżej z treści dostępnych w ramach Serwisu jest niedozwolone.

§ 14 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Wszystkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część i w związku z tym powinny być interpretowane łącznie z niniejszym Regulaminem.
 3. Nazwa Serwisu, jego interfejs, logo, baza danych oraz zawartość merytoryczna podlegają ochronie prawnej.
 4. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. W przypadku sporu związanego z korzystaniem z Serwisu powstałego pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem innym niż Konsument, poddany zostanie on pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.